Press Release From The Ministry For National Heritage, The Arts And Local Government And By The Parliamentary Secretariat For Financial Services And Digital Economy

Press Release From The Ministry For National Heritage, The Arts And Local Government And By The Parliamentary Secretariat For Financial Services And Digital Economy

5th November 2020

MoU signed between Malta Council for Science and Technology and Arts Council Malta

Minister for the National Heritage, the Arts and Local Government José Herrera, together with Parliamentary Secretary for Financial Services and the Digital Economy Clayton Bartolo, presided over the signing of MoU between the Malta Council for Science and Technology (MCST) and Arts Council Malta (ACM).

This MOU  which has been renewed for another three years, targets the areas of Arts and STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) and seeks to encourage interdisciplinarity between the arts and science, increase cross-sectoral participation in culture, the creative industries, STEM, and raise the profile of these disciplines within formal and informal education.

Minister José Herrera stated that this MoU carries a lot of significance especially during this period of the pandemic. He continued by saying that MCST will surely assist the creative arts sector in creating new technological means of promoting their creativity, whilst on the other hand ACM will assist the science and technological sector in attracting the necessary enthusiasm and participation.

Parliamentary Secretary for Financial Services and the Digital Economy Clayton Bartolo pointed how creativity and innovation are important ingredients for strengthening the engine of the global economy and it is important to continue incentivising these sectors in order to make Malta a centre of excellence when it comes to research and innovation.

“The economy needs innovators, and the evidence always shows that innovation in any sector is driven by those professionals who are influenced by the arts and science”, said Parliamentary Secretary Clayton Bartolo. He also stressed the need to encourage children from an early age to approach areas such as STEM, art and culture which indirectly help to further grow the economy and enhance our quality of life.

“At Esplora we have aligned our priorities to move from STEM to STEAM. When coupled with STEM, the arts provide several key components that many employers, educators, and parents consider as critical for our children to thrive – both now and the years to come, highlighted Deputy Director of Esplora Clayton Cutajar. He went on to say that, “our vision is to cultivate a culture of scientific curiosity and creativity and we believe that this can only be truly and completely achieved through a STEAM approach”.

Arts Council Malta’s Head of Strategy, Adrian Debattista stated that, “the renewal of this agreement signals an important part of ACM’s trajectory as it prepares for its new strategy for 2021-2025. The evidence gathered in the past five years through our research, indicated a stronger need for a cross-sectoral and interdisciplinary approach to how we support the creative and cultural sectors through the formation and development of multiple partnerships with the public, private and voluntary sectors. This MoU aims to continue building upon the successes of its previous three years and expanding and creating synergies with MCST while striving towards encouraging a STEAM approach in education, as the arts is integrated with science and technology in myriad ways”.​

 


Stqarrija Mill-Ministeru Għall-Wirt Nazzjonali, L-Arti U L-Gvern Lokali U Mis-Segretarjat Parlamentari Għas-Servizzi Finanzjarji U L-Ekonomija Diġitali

5 ta’ Novembru 2020

Iffirmat ftehim bejn il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija u l-Kunsill Malti għall-Arti

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera flimkien mas-Segretaju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo ppresedew għall-iffirmar ta’ ftehim bejn il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST) u l-Kunsill Malti għall-Arti (ACM).

Dan il-ftehim, li ġie estiż għal tliet snin oħra, huwa ffukat fuq l-oqsma tal-arti u STEM (Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija u Matematika) u għandu l-għan li jinkoraġġixxi l-interdixxiplinarità bejn l-arti u x-xjenza, iżid il-parteċipazzjoni trans-settorjali fil-kultura, l-industriji kreattivi, STEM, u jgħolli l-profil ta’ dawn id-dixxiplini fl-edukazzjoni kemm formalment u informalment.

Il-Ministru José Herrera stqarr li dan il-ftehim huwa sinifikanti ħafna, speċjalment matul dan il-perjodu tal-pandemija. Huwa qal li l-MCST żgur li se tgħin lis-settur tal-arti kreattiva fil-ħolqien ta’ mezzi teknoloġiċi ġodda sabiex jippromwovu l-kreattività tagħhom, filwaqt li min-naħa l-oħra l-ACM se tassisti lis-settur tax-xjenza u t-teknoloġija biex jattira l-entużjażmu u l-parteċipazzjoni meħtieġa.

Is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo tkellem dwar kif il-kreattività u l-innovazzjoni huma ingredjenti importanti biex tissaħħaħ il-magna tal-ekonomija globali u għalhekk huwa importanti li nkomplu ninċentivaw dawn is-setturi sabiex inkomplu npoġġu lil pajjiżna bħala ċentru ta’ eċċellenza fejn jidħlu r-riċerka u l-innovazzjoni.

“L-ekonomija għandha bżonn l-innovaturi, u l-evidenza dejjem turina li l-innovazzjoni fi kwalunkwe settur hi xprunata minn dawk il-professjonisti li huma influwenzati mill-arti u x-xjenza”, kompla jgħid is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo. Huwa saħaq ukoll fuq il-bżonn li nħajru tfal sa minn età zgħira jersqu lejn oqsma bħal STEM, l-arti u l-kultura li indirettament jgħinu sabiex tkompli tikber l-ekonomija u tissaħħaħ l-kwalità tal-ħajja tagħna.

“Fl-Esplora ħdimna sabiex l-prijoritajiet tagħna jimxu minn STEM għal STEAM. Meta l-arti tingħaqad ma’ STEM, dan jipprovdi bosta komponenti ewlenin li kemm min iħaddem, edukaturi u ġenituri jqisu bħala kritiċi sabiex uliedna jirnexxu – kemm issa kif ukoll fis-snin li ġejjin”, enfasizza l-Viċi Kap ta’ Esplora Clayton Cutajar. Huwa żied jgħid li, “il-viżjoni tagħna hija li nikkultivaw kultura ta’ kurżità xjentifika u kreattività u nemmnu li din tista’ tinkiseb verament u kompletament biss permezz ta’ dan l-approċċ”.

Il-Kap tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti, Adrian Debattista stqarr li, “it-tiġdid ta’ dan il-ftehim huwa parti importanti fil-ħidma tal-ACM hekk kif qed inħejju għall-istrateġija l-ġdida għall-2021-2025. L-evidenza miġbura matul dawn l-aħħar ħames snin permezz tar-riċerka tagħna indikat il-ħtieġa għal approċċ trans-settorjali u interdixxiplinari għal kif nappoġġjaw is-setturi kreattivi u kulturali permezz ta’ ħidma konġunta mas-setturi pubbliċi, privati u volontarji. Dan l-ftehim għandu l-għan li jkompli jibni fuq is-suċċessi tat-tliet snin preċedenti u jespandi u joħloq sinerġiji mal-MCST filwaqt li għandu l-għan li jinkoraġġixxi approċċ STEAM fl-edukazzjoni, għaliex l-arti hija integrata max-xjenza u t-teknoloġija f’diversi modi”.​​​

This article was last updated on: November 18, 2020