Press Release: Horizon Europe Missions

Horizon Europe Missions – opportunities for Maltese entities to tackle Major Challenges

2022 will be a critical year to lay the foundations for beating cancer, adapting to climate change, saving the oceans, protecting soils and lead cities to climate neutrality

Maltese entities interested in implementing their innovative ideas to contribute to the five EU missions, may participate in the current and forthcoming open calls to receive funding of up to 100%.

The five missions are Cancer, Adaptation to Climate Change, Restore our Ocean and Waters, Climate-Neutral and Smart Cities and Soil Deal for Europe. The Missions concept is a new way of finding solutions to some of the greatest challenges we are facing today, within the EU and beyond. The European Commission officially launched the five EU missions, last September 2021, with an initial funding of €1.9 billion until 2023. The Malta Council for Science and Technology (MCST) as the National Contact Point (NCP) for Horizon Europe and the five Missions, is actively promoting these initiatives.

The Executive Chairman of the Malta Council for Science and Technology (MCST), Dr Jeffrey Pullicino Orlando, stated, “Missions are a new way of finding tangible solutions to some of the greatest challenges we face today. The objectives are clear and we hope that Malta, together with other Member States, will contribute to these goals so that significant progress can be made and appreciated by all.”

The Missions cover important aspects within Health, Climate Change, Smart Cities, Oceans and Soil and are there to deliver impact for a societal benefit and support the EU priorities under the Green Deal, Climate Adaptation Strategy, European Bauhaus, Europe fit for the Digital Age, Europe’s Beating Cancer Plan and EU’s Long-term Visions for Rural Areas.

The Missions are a unique set of actions that entail Research and Innovation projects, policy measures and legislative initiatives, all working together to provide solutions with an impactful societal understanding. Furthermore, each Mission has very bold objectives and targets:

1. Adaptation to Climate Change: to support at least 150 European regions and communities to become climate resilient by 2030,

2. Cancer: working with Europe’s Beating Cancer Plan to improve the lives of more than 3M people by 2030 through prevention, cure and solutions to live longer and better,

3. Restore our Ocean and Waters by 2030 by creating a network of lighthouses at sea and river basins,

4. To achieve 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 through the Climate City Contracts,

5. A Soil Deal for Europe: to create 100 living labs and lighthouses to lead the transition towards healthy soils by 2030 through citizen science.

The Framework Programme Unit within the Malta Council for Science and Technology (MCST) can provide the necessary guidance to navigate within the Horizon Europe actions and more specifically the five Missions. For more information, contact horizon.malta@gov.mt or visit https://mcst.gov.mt/horizon-europe/

EU Missions are about what we can do together to shape the future we want to live in.

 

 

Missjonijiet Horizon Europe – opportunitajiet għall-entitajiet Maltin biex jindirizzaw Sfidi Maġġuri

L-2022 se tkun sena kritika biex jinbnew il-pedamenti biex jingħeleb il-kanċer, nadattaw għat-tibdil fil-klima, insalvaw l-oċeani, nipproteġu l-ħamrija u nwasslu l-ibliet għan-newtralità fil-klima.

Entitajiet Maltin interessati li jimplimentaw l-ideat innovattivi tagħhom li jikkontribwixxu għall-ħames Missjonijiet tal-Unjoni Ewropea, jistgħu jipparteċipaw f’ numru ta’ sejħiet fil- programm Horizon Europe, u b’hekk jistgħu jirċievu finanzjament sa 100%.

Dawn Ii-ħames Missjonijiet huma; Kanċer, Adattament għat-Tibdil fil-Klima, Riġenerazzjoni tal-Oċean u l-Ilmijiet tagħna, Bliet Digitali u Newtrali għall-Klima u Ftehim dwar il-Ħamrija għall-Ewropa. Il-kunċett tal-Missjonijiet huwa mod ġdid ta’ kif jinstabu soluzzjonijiet għal uħud mill-akbar sfidi li qed niffaċċjaw illum, fi ħdan l-UE u fil-kumplament tad-dinja. F’Settembru li għadda, il-Kummissjoni Ewropea nediet uffiċjalment il-ħames Missjonijiet tal-UE b’finanzjament ta’ 1.9 biljun ewro sal-2023. Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija huwa l-punt ta’ kuntatt Nazzjonali (NCP) għal Horizon Europe u għall-ħames Missjonijiet.

Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST), Dr Jeffrey Pullicino Orlando, stqarr, “Il-missjonijiet huma mezzi ġodda kif insibu soluzzjonijiet tanġibbli għal uħud mill-akbar sfidi li naffaċċjaw illum. L-għanijiet huma ċari u nittamaw li Malta, flimkien ma’ Stati Membri oħra, tikkontribwixxi għal dawn l-għanijiet sabiex ikun jista’ jsir progress u jkun apprezzat minn kulħadd”

Il-Missjonijiet ikopru aspetti importanti fi ħdan is-Saħħa, it-Tibdil fil-Klima, diġitalizzazzjoni tal-Bliet, l-Oċeani u l-Ħamrija, Dawn ippjanati biex iħallu impatt u benefiċċju lis-soċjetà u jappoġġaw il-prijoritajiet tal-UE taħt il-Green Deal, l-Istrateġija ta’ Adattament għall-Klima, il-Bauhaus tal-Ewropa, Ewropa adattata għall-Era Diġitali, Il-Pjan Ewropew tal-Kanċer u l-Viżjonijiet fit-Tul tal-UE għaż-Żoni Rurali.

Il-Missjonijiet huma sett uniku ta’ azzjonijiet li jinvolvu proġetti ta’ Riċerka u Innovazzjoni, miżuri ta’ politika u inizjattivi leġiżlattivi, li kollha jaħdmu flimkien biex jipprovdu soluzzjonijiet b’fehim u impatt fis-soċjetà. Barra minn hekk kull Missjoni għandha għanijiet u miri ambizzjuzi ħafna:

1. Adattament għat-Tibdil fil-Klima: biex jiġu appoġġjati mill-inqas 150 reġjun u komunità Ewropej biex isiru reżiljenti għall-klima sal-2030,

2. Kanċer: naħdmu mal-Pjan Ewropew tall-Kanċer biex tittejjeb il-ħajja ta’ aktar minn 3M persuna sal-2030 permezz ta’ prevenzjoni, kura u soluzzjonijiet ghall- ħajja itwal u aħjar,

3. Riġenerazzjoni tal-Oċean u l-Ilmijiet tagħna sal-2030 billi noħolqu network ta’ ċentri speċjalizzati fuq il-baħar u x-xmajjar,

4. Biex jinkisbu 100 Belt Digitali u Newtrali għall-Klima sal-2030 permezz tal-Kuntratti tal-Klima mal-Bliet,

5. Ftehim dwar il-Ħamrija għall-Ewropa: biex jinħolqu 100 laboratorju ħaj u ċentri speċjalizzati biex imexxu t-tranżizzjoni lejn ħamrija b’saħħitha sal-2030 permezz tax-xjenza u l-involviment taċ-ċittadini.

L-Framework Programme Unit fi ħdan il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST) jagħtu l-gwida kollha meħtieġa biex tinnaviga fl-univers tal- Programm u b’mod aktar speċifiku fil-ħames Missjonijiet. Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil horizon.malta@gov.mt jew żur https://mcst.gov.mt/horizon-europe/

Il-Missjonijiet tal-UE huma dwar dak li nistgħu nagħmlu flimkien biex insawru l-futur li rridu ngħixu fih.

This article was last updated on: February 11, 2022