MCST launches The Horizon 2020 Award Scheme

+

The Malta Council for Science and Technology (MCST) is pleased to announce the Horizon 2020 Awards. The awards will reward the Maltese beneficiaries for having participated in research and innovation projects within the Horizon 2020 Framework Programme.

The aim of these awards is to recognise and celebrate outstanding projects that through their results have transcended benefits to the scientific research community, policy makers and society as a whole. Moreover, the awards will demonstrate the socio-economic benefits of investment in research and innovation (R&I) and aim to increase participation from Maltese entities in the next EU Framework Programme for research and innovation, Horizon Europe, which will be launched in 2021.

The Executive Chairman of the Malta Council for Science and Technology, Dr Jeffrey Pullicino Orlando, stated, The Council acknowledges the benefits of the research outputs resulting from projects funded by the Framework Programme,  and their positive impact on our personal lives and social wellbeing. We would like to invite all past and active stakeholders to participate in the Horizon 2020 Award scheme which will allow us to celebrate their notable achievements through the Horizon 2020 Framework Programme

The scheme will recognise the achievements in nine different award categories, eight for legal entities and one for individual researchers. The award categories are Best Impact for Health; Security or Smart Mobility Award; The Blue Award; The Green Award; The Climate Award; Gender, Culture, Equality or Citizen Science Award; Best Innovative SME Award; Best Promotion of STEM Award; Best Technological Innovation Award and Most Active Researcher Award.

The Horizon 2020 Awards will provide the winners with visibility within the local research community and beyond. The award prize for each category is €5,000.

Maltese registered legal entities which are beneficiaries and are in the possession of a signed grant agreement with budget allocation for their Horizon 2020 project/s, are eligible to apply and participate in the scheme. For the Most Active Researcher award, the researchers should have been employed or is currently employed with a Maltese Entity which is in possession of a signed grant agreement with a budget allocation for the Horizon 2020 project/s.

The scheme is open as from 26/10/2020 and interested parties should apply with the application forms found at http://mcst.gov.mt/mcst-news/horizon-2020-award-scheme/. Applicants need to submit the completed and signed application form to MCST before the closing of Horizon 2020 Awards on the 16/11/2020 at noon, 12.00 CET.

Application form, evaluation results and/or a copy of the Grant Agreement details are to be sent in digital format to email: horizonawards@gov.mt.

Award winners will be announced before the end of the year.

 


 

L-MCST iniedi skema ta’ Premjijiet  għall-Partiteċipazzjoni fil-Programm ‘Horizon 2020’

Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST) bi pjaċir iħabbar l-iskema ‘Horizon 2020 Awards’. L-iskema se tippremja lill-benefiċjarji Maltin talli pparteċipaw fi proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni fi ħdan il-Programm ‘Horizon 2020’.

L-għan ta’ dawn il-premjijiet huwa li jirrikonoxxu u jżidu l-għarfien dwar proġetti t’eċċellenza li b’permezz tar-riżultati tagħhom tibbenifika l-komunità tar-riċerka xjentifika, dawk li jfasslu l-istrateġija fir-riċerka, u s-soċjetà. Barra minn hekk, il-premjijiet se juru l-benefiċċji soċjoekonomiċi tal-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni u għandhom l-għan li jżidu l-parteċipazzjoni mill-entitajiet Maltin fil-Programm tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni, ‘Horizon Europe’, li se jitnieda fl-2021.

Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija, Dott Jeffrey Pullicino Orlando, stqarr li “Il-Kunsill jirrikonoxxi l-benefiċċji miksuba minn proġetti ffinanzjati mill-Programm ‘Horizon 2020’ u l-impatt pożittiv tagħhom fuq il-ħajja personali u l-benessere soċjali. Nixtiequ nistiednu lill-benefiċjarji interessati kollha tal-passat u dawk attivi biex jipparteċipaw fl-iskema tal-‘Horizon 2020 Awards’ li se tippermettilna niċċelebraw il-kisbiet notevoli tagħhom permezz tal-Programm ‘Horizon 2020’. Il-Kunsill se jibqa’ juri impenn fil-promozzjoni ta’ riċerka u innovazzjoni sabiex ikompli jitkattar is-suċċess f’dan is-settur.”

L-iskema se tirrikonoxxi l-kisbiet f’disa’ kategoriji differenti: tmienja għal entitajiet legali u waħda għar-riċerkaturi individwali. Il-kategoriji tal-għoti huma l-Aħjar Impatt għas-Saħħa; Premju għall-Mobilità Intelliġenti; il-Premju Marittimu; il-Premju Ekoloġiku; il-Premju dwar il-Klima; Premju għall-Ġeneru, il-Kultura, l-Ugwaljanza jew ix-Xjenza taċ-Ċittadini; l-Aqwa Premju Innovattiv għall-Entrapriżi Żgħar; l-Aħjar Promozzjoni tal-Premju STEM; l-Aqwa Premju għall-Innovazzjoni Teknoloġika u l-Premju għall-Aktar Riċerkatur Attiv.

Il-‘Horizon 2020 Awards’ se jipprovdu r-rebbieħa b’viżibbiltà tal-kisbiet tagħhom. Il-valur tal-premju għal kull kategorija huwa ta’ €5,000.

Entitajiet legali rreġistrati f’Malta li huma benefiċjarji u li għandhom kuntratt mal-Kummissjoni ffirmat b’allokazzjoni ta’ baġit għall-proġett/i tagħhom f’ ‘Horizon 2020’, huma eliġibbli biex japplikaw u jipparteċipaw fl-iskema. Għall-premju l-‘Aktar Riċerkatur Attiv’, ir-riċerkaturi kellhom ikunu impjegati jew fil-preżent huma impjegati ma’ Entità Maltija li għandha kuntratt mal-Kummissjoni ffirmat b’allokazzjoni baġitarja għall-proġett/i ta’ ‘Horizon 2020’.

L-iskema hija miftuħa minn 26/10/2020 u l-partijiet interessati huma ġentilment mitluba li jimlew u jibgħatu l-applikazzjoni, aċċessibli mis-sit http://mcst.gov.mt/mcst-news/horizon-2020-award-scheme. L-applikanti jistgħu jissottomettu l-formola tal-applikazzjoni mimlija u ffirmata lill-MCST sal-16/11/2020 f’nofsinhar, 12.00 CET.

Il-formola tal-applikazzjoni, ir-riżultati tal-evalwazzjoni u/jew kopja tad-dettalji tal-kuntratt mal-Kummissjoni għandhom jintbagħtu f’format diġitali lill-email: horizonawards@gov.mt.

Ir-rebbieħa tal-premjijiet se jitħabbru qabel tmiem is-sena.

This article was last updated on: November 2, 2020